විවෘත වේලාවන්: සඳුදා – සිකුරාදා (පෙ.ව .8.00 සිට ප.ව.4.00) සහ සෙනසුරාදා (පෙ.ව. 8.00- ප.ව.12.00)

පහසුකම්:
 • පුහුණු හා පර්යේෂණ ඒකකයේ අරමුණ වන්නේ NIMH හි සියලුම පුහුණු හා පර්යේෂණ අවශ්‍යතා සම්බන්ධීකරණය කිරීම සහ බාහිර සිසුන් සඳහා පුහුණු අවශ්‍යතා වලදී පහසුකම් සැලසීමයි.
 • බාහිර සිසුන් / පීඨ සඳහා ඉල්ලීම පරිදි පුහුණුව හා නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා අවස්ථාව සංවිධානය කිරීම.
 • විශාල දේශන ශාලා 2 ක්
 • කුඩා කණ්ඩායම් සාකච්ඡා කාමර 1 ක්
 • විභාග කාමර 4 ක්
 • රැස්වීම් කාමර 1 යි
 • NIMH පුස්තකාලය: වෛද්‍යවරුන්, හෙදියන් සහ ඊට අනුබද්ධ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා මනෝ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම පොත් එකතුවක් පුස්තකාලයේ ඇත.
 • පුහුණු සහ පර්යේෂණ ඒකකයේ ශාලා වෙන් කර ගැනීමට හෝ ලිපි මඟින් හෝ විද්‍යුත් තැපෑල මඟින් ඉල්ලුම් කළ හැකිය.
වැදගත්:
 • බාහිර පුහුණු අවශ්‍යතා සඳහා සියළුම ඉල්ලීම් ලිපි හෝ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවිය යුතුය.
 • ඔබගේ පුහුණු අවශ්‍යතාව මත තෝරාගත් පුහුණු ස්ථාන ඉල්ලුම් කරන්නේ නම් කරුණාකර පුහුණු ඒකකයේ දී ඇති ආකෘති පත්‍රය පුරවන්න.
 • NIMH හි සිදුකරන සියළුම පර්යේෂණ අපගේ ආචාර ධර්ම සමාලෝචන කමිටුව විසින් අනුමත කළ යුතුය.

දුරකථන දිගුව: 297

තොරතුරු වල කිසියම් දෝෂයක් තිබේද? කරුණාකර අපට විද්‍යුත් තැපැල් කරන්න.