විවෘත වේලාවන්: පැය 24 යි

පහසුකම්:
  • අතරමැදි නිවස්නයේ පරමාර්ථය වන්නේ,
  • නිධන්ගත මානසික රෝග සහිත මෙන්ම විවිධ මට්ටමේ ක්‍රියාකාරී ධාරිතාවයන් සහිත කාන්තා නේවාසිකාවන් රැක බලා ගැනීමයි. නේවාසික වාට්ටු.
  • දන්ත ඒකකය.
  • භෞත චිකිත්සක ඒකකය.
  • එක් දින සංචාරයන් සහ මැතිවරණවලදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම වැනි සමාජ ක්‍රියාකාරකම්.
වැදගත්:

දුරකථන අංකය: 0112578242

තොරතුරු වල කිසියම් දෝෂයක් තිබේද? කරුණාකර අපට විද්‍යුත් තැපැල් කරන්න