විවෘත වේලාවන්: 24 පැය පුරා

පහසුකම්:
  • මෙම ඒකකයේ අරමුණ වන්නේ මානසික රෝගීන් අතර බෝවන රෝග පැතිරීම වැළැක්වීමයි.
  • ඇඳන් සහිත වෙනම කාමර ඇත
  • සියලුම සේවාලාභීන් සඳහා ආරක්ෂිත ව වෙන් කර සාත්තු කිරීම සහ ආසාදිත රෝගියා වෙන් කර සාත්තු කිරීම වෙනුවෙන් පහසුකම් සපයයි.

දුරකථන දිගුව: 287