විවෘත වේලාවන්: පැය 24 යි

පහසුකම්:
  • රියදුරු කණ්ඩායම රෝහලේ සියවම ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා ඉටු කර දේ.
  • ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහලෙහි පැවැත්වෙන සායන , ප්‍රජා සායන, ජංගම සත්කාර සේවාවන් සහ හදිසි රෝගීන් මාරු කර යැවීම් සඳහා NIMH සායනික කණ්ඩායම් ප්‍රවාහනය කිරීම.

දුරකථන දිගුව: 256

තොරතුරු වල කිසියම් දෝෂයක් තිබේ නම් කරුණාකර විද්‍යුත් තැපැල මඟින් අප හා සම්බන්ධ වන්න.