අප අමතන්න எங்களை தொடர்பு கொள்ள Contact Us

 

1926

ජාතික මානසික සෞඛ්‍ය උපකාරක අංකය
தேசிய மனநல ஹெல்ப்லைன்
National Mental Health Helpline (Sri Lanka Only)

0112578556

නවෝදය හෙල්ප්ලයින්
நவோதயா ஹெல்ப்லைன்
Navodaya Helpline  |
Skype navodayacentre

0757617526

ප්‍රජා මානසික සෞඛ්‍ය උපකාරක සේවාව
சமூக மனநல ஹெல்ப்லைன்
Community
Psychiatry Helpline