දුකක් දැනෙනවාද?
சோகமாக இருக்கிறதா?
Feeling Sad?

සතුටු වන්න! අපගේ වීඩියෝ නරඹන්න!
மகிழ்ச்சியாக இரு! எங்கள் வீடியோக்களைப் பாருங்கள்!
Be happy! Watch our videos!

 • மன ஆரோக்கியம்
  இலங்கையில் மனநலத்திற்கான மிகப்பெரிய மருத்துவமனை

 • 1200 பணியாளர்கள்
  உங்களைப் பற்றி கவலைப்பட

 • 1500 படுக்கைகள்
  உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும்

 • 35 துறைகள்/ திணைக்களம்
  உங்களுக்கு சேவை செய்ய

 • 5 மருத்துவ அவசர ஊர்தி
  24 மணிநேர சேவையில்

கொவிட் 19 – தேசிய மனநல நிறுவனத்தின் சுருக்கம்

கொவிட் 19 தொற்றுநோய் தொடர்பான எங்கள் கருத்துக்களை அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

கொவிட் -19 வைரஸ் தொற்றுநோய் இலங்கையின் மனநல பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்காக நாங்கள் மேற்கொண்ட முயற்சியினை சுகாதார அமைச்சுடன் ஒன்றிணைத்து கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது. எங்கள் முயற்சிகள் பற்றிய புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் விரிவான தகவல்களை அறிய வலைத்தள இணைப்பைக் கிளிக் செய்க!

மேலும் அறிந்துக்கொள்க
Vision
"To Lead the Nation in Mental Health Care"
Mission
"To provide comprehensive and evidence based Mental Health Services appropriate to the Local Context through state of the art approaches to patient care, capacity building, advocacy, community engagement, multi-sector collaboration and research delivered by competent and reliable staff"

எங்கள் அணி

தேசிய மனநல நிறுவனம் சுகாதார அமைச்சின் கீழ் செயற்படுகின்றது.


மாண்புமிகு. டாக்டர் திரு. கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல

சுகாதார அமைச்சர்

மாண்புமிகு. டாக்டர் திரு. கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல

சுகாதார அமைச்சர்

டாக்டர். எஸ்.எச். முனசிங்க

செயலாளர் - சுகாதார அமைச்சு

டாக்டர். எஸ்.எச். முனசிங்க

செயலாளர் - சுகாதார அமைச்சு

டாக்டர் அசெல குணவர்தன

சுகாதார சேவைகள் பொது இயக்குநர் - சுகாதார அமைச்சு

டாக்டர் அசெல குணவர்தன

சுகாதார சேவைகள் பொது இயக்குநர் - சுகாதார அமைச்சு

டாக்டர் தம்மிகா விஜேசிங்க

இயக்குனர் - தேசிய மனநல நிறுவனம்

டாக்டர் தம்மிகா விஜேசிங்க

இயக்குனர் - தேசிய மனநல நிறுவனம்

டாக்டர் அரோஷ விஜேவிக்ரம

துணை இயக்குனர் - தேசிய மனநல நிறுவனம்

டாக்டர் அரோஷ விஜேவிக்ரம

துணை இயக்குனர் - தேசிய மனநல நிறுவனம்

நோயாளர் சேவைகளில்

நாங்கள் எங்கள் நோயாளிகளை கவனித்துக்கொள்கிறோம்.

கடுமையான மற்றும் இடைநிலை பராமரிப்பு
திறக்கும் நேரங்கள்: 24 மணிநேர சேவை / வசதி: தீவிர சிகிச்சை பிரிவு தீவிர சிகிச்சை நோயாளிகளை...
நீண்ட கால பராமரிப்பு
திறக்கும் நேரங்கள்: 24 மணிநேர சேவை / வசதி: தேசிய மனநல நிறுவனத்தில் பல ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து...
தடயவியல் உளவியல் பிரிவு
திறக்கும் நேரங்கள்: 24 மணிநேர: இந்த பாதுகாப்பு வசதியின் நோக்கம் குறிப்பிடப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு வீட்டு வசதி வழங்குவதாகும்.
இளம்பருவ உளவியல் பிரிவு
வசதி: சிகிச்சையளிக்க ஒரு பாதுகாப்பான சூழலைக் கொடுப்பதே இந்த பிரிவின் நோக்கம்.
சைக்கோ-ஜெரியாட்ரிக் பிரிவு
திறக்கும் நேரங்கள்: 24 மணிநேர சேவை: மனநல நோய்களுக்கு சிகிச்சையளிப்பதே...
பாதிதூர வீடு
நேரம்: 24 மணிநேர சேவை / வசதி: வீட்டின் நோக்கம் நீண்ட கால பெண் குடியிருப்பாளர்களைக் கவனிப்பதே ...

திறக்கும் நேரங்கள்

நவோதயா (உளவியல் சிகிச்சை சேவை)

திறக்கும் நேரம்: திங்கள் - வெள்ளி (காலை 8 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை) & சனி (காலை 8 மணி முதல் இரவு 12 மணி வரை)

பாலின அடிப்படையிலான வன்முறை தடுப்பு பிரிவு

திறக்கும் நேரம்: திங்கள் - வெள்ளி (காலை 8 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை) மற்றும் சனி (காலை 8 மணி முதல் இரவு 12 மணி வரை)

நாள் ECT மையம்

திறக்கும் நேரம்: திங்கள் - வெள்ளி (காலை 8 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை) மற்றும் சனி (காலை 8 மணி முதல் இரவு 12 மணி வரை)

நாள் புனர்வாழ்வு மையம்

இந்த வலைப்பக்கம் விரைவில் புதுப்பிக்கப்படும்


செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

World Patient Safety Day

Every person around the world will, at some point in their life, take medications to prevent or treat illness. However, medications sometimes cause serious harm if incorrectly stored, prescribed, dispensed, administered, or monitored insufficiently. Unsafe medication practices and medication errors are leading causes of avoidable harm in health care across the world. Medication errors occur […]


Read more

Annual Report 2021

Annual Report 2021 National Institute of Mental Health, Sri Lanka  


Read more

96th Anniversary of NIMH

96th Anniversary of NIMH 31.01.2022 Founded as a Mental Asylum in 1926 We take this opportunity to acknowledge and thank all staff, well wishers, donors and the leadership though out the decades who contributed to the development and upliftment of NIMH.


Read more

New Year 2022 begins at NIMH

New Year 2022 begins at NIMH


Read more

எங்களை தொடர்பு கொள்ள