ඔබට covid-19 ආසාදනය වූ විට ඒ සඳහා නිසි ආරක්ෂණ පියවර අනුගමනය නොකරන්නේ නම් ඔබේ ආදරණීයන්ට ආසාදනය විමේ අවදානමක් ඇත.